OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Drenaža

Drenažni geokompoziti Secudrain® predstavljaju geosintetičke materijale koji za svoju osnovnu funkciju imaju drenažu.

Drenaža

Drenažni geokompozit

Drenažni geokompoziti Secudrain® predstavljaju geosintetičke materijale koji za svoju osnovnu funkciju imaju drenažu.
Sastavljeni su od dva sloja specijalnih visokopropusnih netkanih geotekstila Secutex® i trodimenzionalnog drenažnog jezgra koje ima visok kapacitet drenaže tečnosti i gasova.
U cilju omogućavanja dugoročnih drenažnih performansi perkolacionih slojeva, filtracioni netkani geotekstili imaju ulogu da delom preuzmu na sebe, a delom i da prenesu filtracioni stress na visokopropusno trodimenzionalno jezgro.

Ugrađene Geomreže

Trodimenzionalna mreža koja čini jezgro drenažnog geokompozita Secudrain® ima stabilnu strukturu koja omogućava konstantne protoke u cilju neometane drenaže tečnosti i gasova.
Primenom drenažnog geokompozita Secudrain®, omogućava se visok kapacitet drenaže sa minimalnim gubitkom pritiska, bilo da se govori o primeni za površinsku ili podzemnu drenažu.

Ugrađene Geomreže

Drenažni geokompozit Secudrain® se kod primena za površinsku drenažu, kod npr. deponija za odlaganje različitih tipova otpada, veoma često kombinuje sa hidroizolacionim sistemima za zaptivanje deponije, čineći tako složen višeslojni sistem koji ima ulogu da spreči prodor kontaminirajućih procednih voda i gasova u podtlo i atmosferu i drenirajući ih u visokopropusnom kapacitetu van tela deponije.

Ugrađene Geomreže

Podzemni drenažni sistemi se koriste kod izgradnje podzemnih konstrukcija garaža ili tunela.
Drenažni geokompoziti Secudrain® na taj način vrše supstituciju skupih mineralnih drenažnih slojeva, čija upotreba može imati dosta slabih tačaka i nedostataka.
Secudrain®