OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Filtracija

Mehanički iglani netkani geotekstili su posebno pogodni za funkciju filtracije ukoliko je njihova debljina najmanje 30 puta veća od odgovarajuće veličine otvora pora, kao što je slučaj kod mehanički iglanih netkanih geotekstila Secutex®.

Filtracija

Geotekstil

Mehanički iglani netkani geotekstili su posebno pogodni za funkciju filtracije ukoliko je njihova debljina najmanje 30 puta veća od odgovarajuće veličine otvora pora, kao što je slučaj kod mehanički iglanih netkanih geotekstila Secutex®.
Zaključak koji se odnosi na pomenuti odnos, donet je na osnovu dugogodišnjih istraživanja i eksploatacionih ispitivanja mehanički iglanih netkanih geotekstila koji su u eksploataciji koja traje dugi niz godina.

Geotekstil

Debljina mehanički iglanih netkanih geotekstila koja je prilagođena odgovarajućoj veličini otvora pora, omogućava dubinsku filtraciju i prevenira nastajanje taloga filtrata na kontaktnoj površini geotekstila i nasutog materijala koji redukuje osobinu vodopropusnosti – filtracije.

Geotekstil

Visoka vodopropusna – filtraciona moć mehanički iglanih netkanih geotekstila Secutex®, prilagođena je svim tipovima nasutog materijala i omogućava izuzetno duge i efikasne eksploatacione periode.
Filtracioni sloj koji čini mehanički iglani netkani geotekstil Secutex®, zadržava komponente nasutog materijala i sa najmanjim poprečnim presecima, omogućavajući neometan protok tečnosti gotovo upravne na filtracionu ravan.

Primer sa objekta ugrađenog geotekstila Primer sa objekta ugrađenog geotekstila Terrafix

Osobine mehaničkog ojačanja (sposobnost efikasnog zadržavanja nasutog materijala) i hidraulička filtraciona efektivnost, zajedno imaju ulogu da omoguće neometanu drenažu tečnosti sa minimalnim gubicima u pritisku. U poređenju sa upotrebom mineralnih filtracionih slojeva, mehanički iglani netkani geotekstil Secutex® se dokazao kao izuzetno efikasan i finansijski opravdan trajan supstituent.
Mehanički iglani netkani geotekstil Secutex® nalazi široku primenu u svim sferama građevinarstva, a naročito je zastupljen u oblasti hidroinženjeringa i drenažnih sistema.
Secutex®
Terrafix®