OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Zaštita obala kanala i korita reka od procesa erozije

Projekti koji sadrže delove u kojima se nalaze prirodni vodotokovi, većih ili manjih dimenzija, zahtevaju održiva i efikasna tehnička rešenja koja predstavljaju zaštitu od plavljenja i erozije. Prirodni vodotokovi oblikuju okolinu u kojoj se nalaze i konstantno su u pokretu.

Zaštita obala kanala i korita reka od procesa erozije

Primer ugrađenog sistema za zaštitu od erozije unutar korita reke ili kanala

Projekti koji sadrže delove u kojima se nalaze prirodni vodotokovi, većih ili manjih dimenzija, zahtevaju održiva i efikasna tehnička rešenja koja predstavljaju zaštitu od plavljenja i erozije. Prirodni vodotokovi oblikuju okolinu u kojoj se nalaze i konstantno su u pokretu.
Pomeraju velike količine sedimenata, zemlje i nanosa, menjajući ne samo sopstveno korito, već i kompletnu okolinu u kojoj se vodotok nalazi.
Često se ove promene jedva i primećuju, s obzirom da se dešavaju sporo i u dužim vremenskim periodima.
Ipak, tokom pojava polplave, oblasti vodotokova i njihove okoline mogu se drastično izmeniti u veoma brzom procesu, praktično ‘’preko noći’’.
Zbog svega toga, obale i korita vodotokova se moraju kontinuirano održavati i popravljati nakon velikih poplavnih talasa.
Ulaganja u tehnička rešenja koja implementiraju geosintetičke sisteme kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ za zaštitu od erozije, predstavljaju male investicione zahvate koji rezultuju velikim, trajnim i efikasnim rešenjima koja smanjuju rizike od poplavnih talasa i njihovih posledica za korito štićenog vodotoka i okolne predele.

Primer ugrađenog sistema za zaštitu od erozije unutar korita reke ili kanala

Ovi geosintetički sistemi za zaštitu od erozije, fokusiraju se na efikasna, odrđiva i prirodna tehnička rešenja, koja nemaju negativne uticaje na floru i faunu, a koja su ujedno usaglašena sa Evropskim Direktivama koje tretiraju ovu pravnu oblast.
Permanentni geosintetički sistemi za zaštitu od erozije podrazumevaju upotrebu UV stabilnih, biološki i hemijski otpornih trodimenzionalnih mreža Secumat®.
Secumat® trodimenzionalne mreže za zaštitu od erozije redukuju energiju vodotoka u zoni kontakta vode i zamljanog materijala na dnu i kosinama, omogućavajući sitnijim česticama neometano kretanje kroz vodotok u pokretu, ujedno obezbeđujući prostor za sedimentaciju materijala u istim zonama.
U kombinaciji sa netkanim filtracionim – separacionim geotekstilom Secutex®, omogućavaju dodatnu potporu u vidu barijere u materijalu koji se nalazi ispod ove zone.
Ovakvim tehničkim rešenjima se omogućava efikasna i trajna zaštita od erozionih procesa koji mogu ugroziti dno i kosine ugroženih vodotokova.