OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Zatvaranje i rekultivacija starih rudarskih deponijskih prostora

Svi geosintetički sistemi za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, nakon ugradnje, na deponiji obezbeđuju punu zaštitu od kontaminenata koji mogu imati različite i brojne negativne uticaje na životnu sredinu. Funkcija geosintetičkih sistema za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ omogućavaju zaptivanje, zaštitu, filtraciju, separaciju, drenažu, ojačanje,….itd, kao i otpornost na korozivne, flamabilne i toksične supstance.

Zatvaranje i rekultivacija starih rudarskih deponijskih prostora

Zatvaranje i rekultivacija starih rudarskih deponijskih prostora

Po završetku eksploatacionog veka deponije, potrebno je izvršiti njeno zatvaranje i sanaciju. Zatvaranje i sanacija deponija, definisani su različitim zakonskim regulativama, u zavisnosti od države gde se deponija nalazi i razlikuje se u odnosu na tip otpada koji je u njoj skladišten (neopasan, opasan ili inertan). Visoki bezbednosni standardi se odnose na sve komponente geosintetičkog sistema koji vrši funkciju zatvaranja deponije i svi moraju biti usklađeni sa strogim zakonskim propisima koje definiše zakonodavstvo države u kojoj se deponija nalazi.
Trajnost geosintetičkog sistema koji vrši funkciju zatvaranja deponije ne sme biti kraća od 100 godina.
Ovo je naročito važno, ako se ima u vidu da se zone zatvorenih deponija, u zavisnosti od pozicije gde se ona nalazi, u današnje vreme, sve češće koriste za izgradnju različitih privrednih kapaciteta. Zbog toga, sistem kojim se deponija zatvara, mora biti apsolutno bezbedan, siguran, efikasan i otporan na različite spoljne uticaje.

Zatvaranje i rekultivacija starih rudarskih deponijskih prostora

Za zatvaranje deponija, kao komponente koje čine geosintetički sistem, koriste se različiti tipovi geosintetičke bentonitne folije (GCL) Bentofix®, HDPE geomembrane Carbofol®, geotekstila Secutex®, drenažnih geokompozita Secudrain®, multiaksijalnih geomreža Secugrid®, 3D mreža za sprečavanje erozije Secumat®,….i sl.
U funkcionalnom smislu, različiti tipovi geosintetičke bentonitne folije (GCL) Bentofix® i HDPE geomembrane Carbofol® predstavljaju dvokomponentni zaptivni podsistem, geotekstil Secutex® vrši zaštitu dvokomponentnog zaptivnog podsistema od različitih spoljašnjih uticaja uz eventualnu ulogu separatora i filtracionog medijuma, drenažni geokompoziti Secudrain® vrše drenažu deponijskih gasova i tečnosti, multiaksijalnie geomreže Secugrid® vrše ojačanje stabilizaciju i povećanje nosivosti sloja koji se preko njih nasipa, dok 3D mreža za sprečavanje erozije Secumat® sprečava različite erozione procese.
Od ključne je važnosti međusobna kompatibilnost i delovanje u vidu jedinstvene celine svih navedenih geosintetičkih materijala koji čine sastavni deo geosintetičkog sistema za zatvaranje deponije.

Iskakanje po bilo kojoj osnovi, nekog od činilaca geosintetičkog sistema za zatvaranje deponije, neminovno dovodi do potencijalno veoma opasnih ekoloških akcidenata.
Međusobna interakcija svih svih geosintetičkih materijala koji čine sastavni deo geosintetičkog sistema za zatvaranje deponije, detaljno se i kontinuirano ispituje u razvojno – istraživačkom centru kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ i predstavlja garanciju bezbednosti i najvišeg mogućeg stepena kvaliteta, imajući u vidu činjenicu da su svi proizvedeni pod krovom jedne fabrike i u skladu sa najstrožijim tehnološkim zahtevima kvaliteta.

Zatvaranje i rekultivacija starih rudarskih deponijskih prostora Zatvaranje i rekultivacija starih rudarskih deponijskih prostora