OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Otvaranje novih rudarskih deponijskih prostora

Svi geosintetički sistemi za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, nakon ugradnje, na deponiji obezbeđuju punu zaštitu od kontaminenata koji mogu imati različite i brojne negativne uticaje na životnu sredinu. Funkcija geosintetičkih sistema za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ omogućavaju zaptivanje, zaštitu, filtraciju, separaciju, drenažu, ojačanje,….itd, kao i otpornost na korozivne, flamabilne i toksične supstance.

Otvaranje novih rudarskih deponijskih prostora

Geosintetički sistemi koji se ugrađuju u telo nove deponije, obezbeđuju potpunu zaštitu zemljišta i podzemnih voda od kontaminenata iz mase otpada koji će na njoj, tokom eksploatacionog perioda biti skladišten.

Otvaranje novih rudarskih deponijskih prostora

Geosintetički sistemi za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, su u potpunosti usaglašeni sa svim važećim zakonskim regulativama, koje širom sveta definišu oblast deponovanja različitih tipova otpada (opasni, neopasni i inertni).
Geosintetički materijali obezbeđuju efikasnu, efektivnu i trajnu barijeru koja vrši zaštitu zemljišta i podzemnih voda od kontaminenata iz mase otpada, ali postizanje ovih efekata zahteva detaljno projektovanje, nadzor i njihovu ugradnju.
Geosintetički sistemi za deponije, koje proizvodi kompanija ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, izrađeni su od materijala najvišeg nivoa kvaliteta, otporni na hemijske i biološke agense.

Otvaranje novih rudarskih deponijskih prostora

Za potrebe ugradnje na kosinama, koriste se posebni materijali visokog stepena hrapavosti, koji obezbeđuju visoke vrednosti koeficijenata trenja, stabilizujući na taj način kompletan geosintetički sistem.
Debljina HDPE geomembrane Carbofol® koja je bitan deo geosintetičkog sistema, najčešće se kreće u rasponu od ≥ 2mm (Velika Britanija) do ≥ 2.5mm (Nemačka – EU), zavisno od propisa koji su aktuelni u državi gde se deponija nalazi.
U zavisnosti od projektovanog tehničkog rešenja, pored HDPE geomembrana Carbofol®, na deponijama se u okviru geosintetičkog sistema, ugrađuju i geosintetičke bentonitne folije Bentofix®, zaštitni geotekstili Secutex® i drenažni geokompoziti Secudrain®.

Otvaranje novih rudarskih deponijskih prostora