OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Stabilizacija kosina na putnim konstrukcijama

Stabilizacija kosina na putnim konstrukcijama, implementacijom geosintetičkih materijala kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, realizuje se kroz primenu prvenstveno geomreža Secugrid® i 3D mreža za sprečavanje erozije Secumat®...

Stabilizacija kosina na putnim konstrukcijama

Primer ugradnje 3D mreže za sprečavanje erozije na nasipu

Stabilizacija kosina na putnim konstrukcijama, implementacijom geosintetičkih materijala kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’, realizuje se kroz primenu prvenstveno geomreža Secugrid® i 3D mreža za sprečavanje erozije Secumat®, pojedinačno ili u kombinaciji, u zavisnosti od niza faktora koji utiču na odabir tehničkog rešenja koje će biti primenjeno.

Primer ugradnje 3D mreže za sprečavanje erozije na nasipu

Tehnička rešenja koja podrazumevaju upotrebu geomreža Secugrid® i 3D mreža za sprečavanje erozije Secumat® predstavljaju veoma efikasno obezbeđivanje, čak i najstrmijih kosina sa velikim nagibima, od neželjenih destabilizujućih faktora koji mogu ozbiljno ugroziti njihovu konstrukciju, a time i šire objekte čiji su najčešće integralni deo.

Primer ugradnje 3D mreže za sprečavanje erozije na nasipu

Na taj način, izbegava se promena geometrije konstrukcije nasipa i značajno povećava njihov kvalitet, brzina gradnje i finansijski efekti koji to prate.

Primer ugradnje geomreže na nasipu na autoputu

Primenom ovih geosintetičkih materijala, kroz njihove izuzetne tehničke karakteristike koje se, pored ostalih, ogledaju i kroz visoke vrednosti nosivosti pri veoma niskim stepenima istezanja, prevenira se odnošenje nasutog materijala usled periodičnih turbulentnih tokova ili obilnih kiša, obezbeđujući strukturnu potporu za vegetaciju, što je naročito bitno tokom ranih faza rasta biljaka.
Pored toga, njihovom implementacijom u drenažnim rovovima sprečava se ispiranje čestica nasutog materijala, omogućavajući na taj način njegovo efikasno i neometano funkcionisanje.