OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Gradnja putnih konstrukcija na slabonosivom podtlu

Gradnja na slabonosivom podtlu podrazumeva upotrebu geosintetičkih materijala u cilju ojačanja, stabilizacije i povećanja nosivosti različitih tipova putnih konstrukcija, čija gradnja je pre toga bila otežana ili onemogućena kombinacijom različitih geomehaničkih i drugih parametara.

Gradnja putnih konstrukcija na slabonosivom podtlu

Primer ugradnje geokompozita na slabonosivom podtlu

Gradnja na slabonosivom podtlu podrazumeva upotrebu geosintetičkih materijala u cilju ojačanja, stabilizacije i povećanja nosivosti različitih tipova putnih konstrukcija, čija gradnja je pre toga bila otežana ili onemogućena kombinacijom različitih geomehaničkih i drugih parametara.

Primer ugradnje geokompozita na slabonosivom podtlu

Ojačanje, stabilizacija i povećanje nosivosti putnih konstrukcija se postiže implementacijom različitih tipova geomreža Secugrid® i geokompozita Combigrid® koje kombinovanjem tehničkih funkcija koje poseduju, omogućavaju neometanu realizaciju i najzahtevnijih projekata.

Primer ugradnje geokompozita na slabonosivom podtlu

Pored geomreža Secugrid® i geokompozita Combigrid®, svoju ulogu kod izgradnje puteva, imaju i drenažni geokompoziti Secudrain® i netkani geotekstili Secutex®, čiji je zadatak da svojim delovanjem u specifičnim delovima konstrukcije, nadopune tehničke funkcije geomreža Secugrid® i geokompozita Combigrid®, omogućavajući usmerenu drenažu gasova i tečnosti i zaštitu od potencijalnih oštećenja.

Primer ugradnje geokompozita na slabonosivom podtlu na autoputu

Primenom svih prethodno navedenih geosintetičkih materijala (geomreža Secugrid®, geokompozita Combigrid®, netkanih geotekstila Secutex®, drenažnih geokompozita Secudrain® i drugih), uspešno se omogućava bezbedna, stabilna i efikasna gradnja i najsloženijih putnih konstrukcija na mestima na kojima to do tada nije bilo moguće.