OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Izgradnja prelaznih sistema na deponijama svih tipova otpada

U situacijama kada postoji slučaj da je potrebno proširivanje kapaciteta postojeće deponije izgradnjom novih deponijskih kaseta koje će se dograđivati na postojeće, a kada gabariti objekta ne dozvoljavaju pomeranje geometrije objekta u svim pravcima, pristupa se izgradnji pri kojoj geosintetički sistem...

Izgradnja prelaznih sistema na deponijama svih tipova otpada

Slika preseka deponije

U situacijama kada postoji slučaj da je potrebno proširivanje kapaciteta postojeće deponije izgradnjom novih deponijskih kaseta koje će se dograđivati na postojeće, a kada gabariti objekta ne dozvoljavaju pomeranje geometrije objekta u svim pravcima, pristupa se izgradnji pri kojoj geosintetički sistem, koji predstavlja sistem za zatvaranje kasete čija se eksploatacija završava, ima ulogu sistema koji zaptiva dno i kosine novodograđene kasete, čija eksploatacija tek predstoji.
Zakonodavni okvir za ovakve tipove geosintetičkih sistema se različito definiše od države do države i zahteva poseban tehnički pristup prilikom procesa planiranja i projektovanja.

Izgradnja prelaznih sistema na deponijama svih tipova otpada

Potreba za specifičnim geosintetičkim sistemima u ovom slučaju je očigledna i donosi brojne prednosti, kao što su povećanje kapaciteta deponije, produženje veka trajanja deponije, visoka otpornost na različite tipove deformacija,…itd.
Svi geosintetički materijali kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ koji predstavljaju sastavni deo ovakvih prelaznih gesintetičkih sistema, u potpunosti su usaglašeni sa svim tehničkim i zakonodavnim okvirima za ovakav tip deponija.