OPTICUS d.o.o Kontakt telefon:+381 11 266 266 8 E-mail:[email protected]

Izgradnja potpornih konstrukcija

Implementacija geosintetičkih materijala kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ omogućava gradnju čvrstih i stabilnih potpornih konstrukcija velikih gabarita i strmih nagiba upotrebom različitih tipova materijala za nasipanje.

Izgradnja potpornih konstrukcija

Primer ugradnje geomreže na potpornom zidu

Implementacija geosintetičkih materijala kompanije ‘’NAUE GmbH & Co.KG’’ omogućava gradnju čvrstih i stabilnih potpornih konstrukcija velikih gabarita i strmih nagiba upotrebom različitih tipova materijala za nasipanje.
U tu svrhu, koriste se različiti tipovi geomreža Secugrid® (uniaksijalne i multiaksijalne) koje su specijalno dizajnirane i proizvedene posebnim tehnološkim procesom za ovu upotrebu.

Primer ugradnje geomreže na nasipu

Geomreže Secugrid® obezbeđuju efikasno i brzo uklještenje materijala koji se nasipa preko njih, momentalno ojačavajući i stabilizujući kompletnu potpornu konstrukciju.

Primer ugradnje 3D mreže za sprečavanje erozije na nasipu

Geomreže Secugrid® su dizajnirane i proizvedene tako da na sebe primaju izuzetno velike stresove konstrukcije minimalizujući na taj način neprihvatljive deformacije. Geomreže Secugrid® su veoma robusne i otporne na hemijske uticaje i različita dinamička opterećenja usled delovanja materijala koji se prilikom izgradnje potpornih zidova na njih nasipa.

Primer ugradnje 3D mreže za sprečavanje erozije na nasipu

U cilju postizanja što boljeg uklapanja u prirodnu okolinu, moguće je kreirati različite tipove čeonih strana potpornih zidova koji mogu imati i različite nagibe.
U tu svrhu se geomreže Secugrid® u čeonim delovima potpornog zida mogu kombinovati sa trodimenzionalnim mrežama za sprečavanje erozije Secumat®, čija upotreba omogućava veoma stabilne i estetski veoma lepe zelene čeone površine.

Primer ugradnje 3D mreže za sprečavanje erozije na nasipu Takođe, geomreže Secugrid® se prilikom izgradnje različitih potpornih konstrukcija mogu kombinovati i sa različitim tipovima netkanih geotekstila Secutex® omogućavajući na taj način upotrebu različitih detalja za izgradnju čeonih površina, kao što su betonski blokovi, ploče i gabioni.